Image
ما مجتمع شرکت های دیم گروپ یکی از مسلکی ترین مجموعه شرکت های ملی میباشیم که قطعآ در زمینه اقتصاد سبز و طبعی فعالیت مینماییم
و این بار ما تحت نام دیم آنلاین مارکیت کار و بار و تجارت شهروندان محترم خویش را آنلاین میسازیم که از تبلیغات پر هزینه و مقطعی جلو گیری شده به اقتصاد جمعی و طبعی برسیم
دیم آنلاین مارکیت کمک میکند تجارت و کار و بار شما در دسترس همه / مشتریان و مخاطبان تان با کمترین هزینه قرار بگیرد و از دنیای تجارت با تکنالوژی عقب نمانیم
دیم گروپ
همه چیز ؛ برای همه