آدرس دفتر مرکزی

آدرس: کابل کارته سه چهارراهی پل سرخ شمس پلازا منزل آخر ششم

شماره تماس: 0786460200

ایمیل آدرس: demonlinemarket@gmail.com

هرات

آدرس: جاده ولایت مقابل ریاست زراعت

شماره تماس: 0729740740

مزار شریف

آدرس: جوار شفاخانه ملکی مرکز تجارتی نور منزل اول