کار ؛ تجارت و سرمایه گزاری در افغانستان
شهروندان نهایت عزیز !
شما میتوانید با چند کتگوری با ما همکاری و تجارت کنید :

۱ – ثبت تجار محترم
۲ – ثبت سرمایه گزار محترم
۳ – ثبت فروشنده محترم
۴ – ثبت آغازگر محترم در تجارت های تازه
۵ – سرمایه گزار در پروژه های جدید تجارتی

۱- ثبت تجار :
تجار محترم تمام مشخصات شرکت و محصولات خود را در فروشگاه دیم آنلان ثبت نموده قیمت های عمده خویش را همراه با نمونه محصول در دسترس ما قرار میدهد و ما محصولات تجارت محترم را به فروش کنیم نقد توسط فروشگاه برای تجار محترم پرداخت مینمایئمیرسانیم و بعد از اینکه ما محصولات را بعد از نمونه از تجار محترم خریداری مینماییم

۲ – ثبت سرمایه گزار محترم :
سرمایه گزار محترم در محصولات که تجار محترم در فروشگاه دیم آنلاین ثبت نموده است خریداری نموده و بعد از فروش برای سرمایه گزار محترم ۳۰ % مفاد در اخیر هرماه پرداخت میگردد و همچنان بعضی از اقلام مجاز و محصولات را که خود فروشگاه دیم آنلاین با کشور های تولید کننده خارج در تماس میباشد آن را وارد نموده و همچنان از فروش و مفاد آن ۳۰ % نیز برای سرمایه گزار پرداخت میگردد

۳- ثبت فروشنده محترم :
فروشنده محترم میتواند بعضی محصولات را که دارای کیفیت و قیمت نازل باشد تحویل فروشگاه دیم آنلاین می نماید و دیم آنلاین از فروش محصولات برای فروشنده محترم ۳۰ % مفاد پرداخت می نماید

۴ – ثبت آغازگر محترم در تجارت های تازه
دیم گروپ یک بخش از تجارت های بدون ریسک و کم ریس را مطالعه و بررسی نموده و مصمم است تا بالای آن ها سرمایه گزاری نماید از اینرو آغازگر محترم با انتخاب یکی از پروژه با اندازه مورد نظر سرمایه گزاری جذب و با جزب سرمایه گزاری تا ۱۵ % به شکل دایمی در تجارت و پروژه سهیم خواهد شد و شامل امتیازات دیگر نیز میشوند

۵ – سرمایه گزار در پروژه های جدید تجارتی

سرمایه گزار محترم در یکی از پروژه ها به تناسب سرمایه مورد نظر سرمایه گزاری نموده و سهم برای شان بتناسب سرمایه شان سهم داده میشود که عضویت هیئات مدیره را نیز کسپ میکنند و در تصامیم شرکت مطابق پالیسی سهیم بوده و به حیث رئیس مطابق پالسی نیز انتصاب شده میتوانند
و در اینجا از مفاد و تجارت مفید و شفاف لذت ببرید

آدرس : کارته سه چهارراهی پل سرخ شمس پلازا منزل آخر ششم شرکت دیم گروپ
شماره تماس : ۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰ ۰۷۹۷۹۱۶۱۶۱